Scroll Top

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obowiązek informacyjny dla klientów Solid Narzędzia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5223104845, REGON: 368732502, KRS: 0000703381, ul. Aleja Krakowska, nr 110 lok. 114, Warszawa 02-256

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Solid Narzędzia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5223104845, REGON: 368732502, KRS: 0000703381, ul. Aleja Krakowska, nr 110 lok. 114, Warszawa 02-256.

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. dokonania wyceny usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy);
 2. wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy);
 3. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy);
 4. kontaktu telefonicznego oraz przesyłania powiadomień sms w sprawach związanych z realizacją usługi— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 5. w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, w tym informacji o aktualnych pakietach/promocjach/nowych usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 6. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych).

3. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 1. podanie takich danych, jak imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy;
 2. podanie takich danych jak imię oraz numer telefonu i adres e-mail jest konieczne do dokonania wyceny usługi;
 3. podatnie takich informacji jak imię, nazwisko numer telefonu lub adres e-mail jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
 4. podatnie takich informacji jak imię, nazwisko numer telefonu jest niezbędne do kontaktu telefonicznego oraz otrzymywania powiadomień sms w sprawach związanych z realizacją usługi;
 5. podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe).

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

7. W związku z korzystaniem przez Spółkę z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield).

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.